¨Η γνώση είναι δύναμη¨

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
Οδηγίες και έντυπο.

Καματερό   01/09/2019

Αγαπητοί γονείς,

Έχοντας υπόψη την αρ. ΑΔΑ: ΒΙΦΖ9-91Δ (21/05/2014) Εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων. σας υπενθυμίζουμε ότι:

Στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τηρείται, με ευθύνη των Διευθυντών τους, Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.) των μαθητών.

Το Α.Δ.Υ.Μ. :

   α)  Έχει προληπτικό χαρακτήρα, αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία της ζωής των μαθητών και μαθητριών και χρησιμοποιείται ως βασικό στοιχείο στήριξής τους κατά τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες.

   β)   Καταρτίζεται – συμπληρώνεται, με τη φροντίδα των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών – τριών, από ιατρούς των οικείων Κέντρων Υγείας ή Περιφερειακών Γενικών Νοσοκομείων ή των Ασφαλιστικών φορέων των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες παιδίατρους και ιατρούς που παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας των μαθητών.

   γ)    Περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του μαθητή – τριας το ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα, την ημερομηνία ιατρικής εξέτασης και το ιατρικό πόρισμα.

   δ)    Ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη και κατατίθεται στη σχολική μονάδα :

  • ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή – τριας στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού και
  • στην έναρξη φοίτησης στη Δ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

Μετά τη λήξη της ισχύος του το Α.Δ.Υ.Μ. επιστρέφεται στο γονέα ή κηδεμόνα, στους οποίους επιστρέφεται και σε περίπτωση μετεγγραφής.

Η παράλειψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ.Μ. συνεπάγεται τον αποκλεισμό του μαθητή – τριας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο θεωρείται αδικαιολογήτως απών καθώς και από άλλες σχετικές σχολικές δραστηριότητες.

Παρακαλούμε θερμά, όπως προβείτε στην έκδοση του  Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.) του παιδιού σας, το συντομότερο δυνατό.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

Ο Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής

Αγγελόπουλος Νικόλαος